Thomas Schütte. Kreuzzug 2003–2004

Kunstsammlung NRW

Thomas Schütte. Kreuzzug 2003–2004

Kunstsammlung NRW
2003

Hg: Kunstmuseum Winterthur, Musée de Grenoble, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Text: Jan Thorn-Prikker, Hans Rudolf Reust, Guy Tosatto, Dieter Schwarz

200 x 150 mm / 116 S. / D/E / Hardcover / Leinen
ISBN: 3-906664-37-6